Харуул Занги 2018 тэмцээний бүртгэл хаагдлаа.


1-р үе: 9 сарын 22
2-р үе: 9 сарын 29
Финал: 10 сарын 05


Цаг хугацаа


Зохион Байгуулагчид